• Başlığa
 • Русский
 • English
 • Кыргызча
 • Қазақша
 • Azərbaycan
 • Ўзбекча
 • Uzbekcha
 • Deutsch
 • Белару́сский
 • Latviešu valoda
 • 中文
 • العربية

GMC

Qaaqa Konvensiyası

Qaaqa konvensiyası. Apostili qəbul edən ölkələrin sırası

Konvensiya, xarici rəsmi sənədlərin leqalizasiya tələbini aradan qaldırır (Qaaqa 5 oktyabr, 1961 il)

Hazırki konvensiyanı imzalayan ölkələr xarici rəsmi sənədlərin diplomatik və konsul leqalizasiya tələbini aradan qaldırmaq niyyətindədirlər, bu halda Konvensiya imzalamaq qərarına gəldilər və aşağıda göstərilən hallarla razılaşdılar:

Maddə 1

Hazırki Konvensiya rəsmi sənədlərə yayılır, hansı ki razılaşdırılan ölkələrin birinin ərazisində keçirilirdi, və başqa razılaşdırılmış ölkənin ərazisində tanınmalıdır. Rəsmi sənədlər özəlliyi ilə hazırki Konvensiya anlamında gözdən keçirilir: a) orqan və ya görəvli şəxsdən gedən sənədlər, hüquqi səlahiyyətli ölkələrə tabe olan, sənədlər daxil olmaqla, prokraturadan çıxan sənədlər, məhkəmə katbi və ya məhkəmə icraçısı; b) inzibati sənədlər; c)notarial aktlar;d)rəsmi qeydlər, registrasiya,vizalar, müəyyən olunmuş tarixin təsdiqi; sənəddə imzanın təsdiqi, notariusda təsdiq olunmamış. Bununla yanaşı hazırki Konvensiya əhatə olunmur: a) diplomatik və ya konsul agentlikləri tərəfindən yerinə yetirilən sənədlər; b) iqtisadi və  gömrük əməliyyatları ilə birbaşa əlaqəsi olan inzibati sənədlər

Maddə 2

Hər bir razılığa gələn ölkələr öz ölkəsini sənədlərin leqalizasiyasından azad edir, hansı ki hazırki Konvensiyanı əhatə edir vəhansı ki onun ərazisində təqdim olunmalıdır. Hazırki Konvensiya anlamında leqalizasiya altında yalnız formal prosedura anlam kəsb edir, ölkənin diplomatik və konsul agentləri tərəfindən istifadə olunur, sənəd təqdim olunmalı olan ərazidə, imza müəllifliyinin təsdiq olunması üçün, keyfiyyət, hansı ki şəxs tərəfindən təqdim olunur, sənədi imzalayaraq, və xüsusi halda sənəd birləşdirilən vəziyyətdə möhür və ştampla.

Maddə 3

Yeganə formallıq, hansı ki imza müəllifliyinin təsdiq olunması üçün tələb oluna bilər, şəxs tərəfindən təqdim olunan keyfiyyət, xüsusi halda sənəd birləşdirilən vəziyyətdə möhür və ştampla sənəd imzalanaraq onunla əlaqəli olan bu sənəd yerinə yetirilən dövlət orqanının maddə 4 apostilin əvvəlcədən tədbir alınmış forması hesab olunur. Amma bundan əvvəlki abzasda xatırlanan funksiyalar tələb oluna bilməz, əgər dövlətdə bu qanun təqdim olunan fəaliyyətdə olan qanunlar, qaydalar, adətlər, və yaxud iki yaxud bir neçə razılaşan ölkələr arasında anlaşma hazırki proseduranı ləğv edir ya sadələşdirir, yaxud sənədi leqalizasiyadan azad edir.

Maddə 4

Maddə 3-ün birinci abzası tədbirə alınaraq apostil həmin sənəddə və ya ayrı listdə sənədə birləşərək qoyulur; o hazırki Konvensiyaya uyğun olaraq  abzasa uyğun gəlməlidir. Amma o onu təhvil verən orqanın rəsmi dilində təqdim oluna bilər. Yerləşən punktlar ikinci dildə açıqlana bilər. Başlıq Apostille ( Convention de la Haye du 5 octobre 1961) fransız dilində verilməlidir.

Maddə 5

Apostil imzalayan şəxsin və ya istənilən sənədin diləkçəsi ilə yazılır. Lazım olunan şəkildə doldurulması ilə o imza müəllifinin təsdiq olunması, xüsusi halda sənəd birləşdirilən vəziyyətdə möhür və ştampla sənədin təsdiq olunmasıdır. Apostildə qoyulan imza, möhür və ştamp heç bir təsdiqolunma tələb etmir.

Maddə 6

Hər razılaşdırılan ölkə onun rəsmi funksiyalarının hesablanması ilə apostili təyinatının verilməsi üçün maddə 3 birinci baxılmış abzasında göstərilən orqanlar təyin edilir. Bu Niderlandın Xarici işlər nazirliyinə öz elmi səviyyəsinin təsvip edilməsi saxlanmasının devr edilməsi anından yaxud qatılma haqqında təqdirnamə yaxud genişləndirilmiş davranış haqqında ərizə. Bu həmdə istənilən orqanda olan dəyişikliklər haqda Xarici işlər nazirliyinə xəbər verir.

Maddə 7

Maddə 6-ya uyğun olan göstərilən orqanlardan hər biri yazılar və kartlar gətirilməlidir, hansı ki apostillər registrasiyadan keçirilir, bunlar göstərilərək: a) apostil tareixi və sıra nömrəsi; b) sənədi imzalayan şəxsin imzası, onda göstərilən keyfiyyət, imzalanmayan sənədlərə münasibətdə-göstərilən orqanın möhür və ştampı. Hər maraqlanan şəxsin tələbi ilə orqan, apostil olunarkən yazılar kitabı və kartotekadan çıxarılan yazıların məlumatlara uyğun gəlib gəlmədiyini yoxlamağa məcburdur.

Maddə 8

Əgər iki yaxud bir neçə ölkə arasında müqavilə bağlanıbsa, konvensiya yaxud razılaşma, hansındaki bütün vəziyyətlər yerləşdirilib, imzanın təsdiqi üçün müəyyən rəsmiliklərin tələbi, hazırki Konvensiyanın möhür və ştampı, o halda bu vəziyyətlərdən çıxışa baxılır ki, əgər göstərilən rəsmiliklər daha ciddidirsə nəinki Maddə 3, 4 baxılan rəsmiliklər.

Maddə 9

Hər razılaşan ölkə lazımı ölçülər götürür ki, onun diplomatik konsul, agentləri o halda leqalizasiya etməsinlər ki, nə vaxt ki hazırki Konvensiya bundan təhliyə etmə nəzərdə tutur.

Maddə 10

Hazırki Konvensiya imzalayan ölkələr üçün açıqdır ki, Qaaqa konvensiyasının beynəlxalq hüquqlu bölümünün doqquzuncu sessiyasında tanıdılsın, həmçinin İrlandiya, İslandiya, Lixtenşteyn və Türkiyə. O onaylanmaya tabedir, onaylanan sertifikatlar Niderlandın Xarici işlər nazirliyinin saxlanılmasına verilir.

Maddə 11

Hazırki Konvensiya üçüncü onaylanmış sertifikatın saxlanmaya verilməsindən sonra altmışıncı gün qüvvəyə minir, maddə 10 ikinci abzasına baxılması ilə. Konvensiyanı imzalayan hər ölkə üçün onun daha sonra təsdiq olunması ilə, onun təsdiqolunmuş sertifikatının verilməsindən sonra altmışıncı gün qüvvəyə minir.

Maddə 12

Maddə 10 söhbət gedən istənilən ölkə maddə 11 birinci abzasına əsasən qüvvəyə minəndən sonra hazırki Konvensiyaya qoşula bilər. Qoşulma haqda sənəd Niderland Xarici İşlərnazirliyinə verilir. Qatılma yalnız qoşulan ölkələr və razılaşan ölkələr üçün keçərlidir, hansılarki xəbər veriləndən sonra altı ay ərzində buna qarşı öz etirazlarını bildirməyəcəklər, maddə 15 “d” bəndinə baxılaraq. Bu etiraza qarçı xəbər Niderland Xarici işlər nazirliyinə göndərilir. Konvensiya əvvəlki abzasda göstərilən kimi altı aylıq müddətin bitməsindən sonra altmış gün ərzində qatılmaya qarşı etirazını bildirməyən ölkələr və qoşulan ölkələr arasında qüvvəyə minir.

Maddə 13

Imzalama anında istənilən ölkə bəyan edə bilər ki, hazırki Konvensiya dünya səviyyəsində bütün ölkələrin ərazisində yayılır, ya da bu ölkələrin birində yaxud bir neçəsində. Bu bildiriş verilmiş ölkənin Konvensiya qüvvəyə mindiyi andan qüvvədə hesab olunur. İrəlidə Niderland Xarici işlər nazirliyi istənilən dəyişikliklər barədə məlumat verilir. Əgər dəyişikliklər barədə bildiriş dövlət tərəfindən verilibsə, Konvensiyaya uyğun onaylanıb və imzalanıbsa, sonuncu maddə 11 qaydalarına əsasən göstərilən ərazilərə münasibətdə çıxış edir. Əgər irəliləmə haqda bildiriş dövlət tərəfindən edilibsə, Konvensiyaya qoşularaq, sonuncu maddə 12 uyğun olaraq ona uyğun olan ərazilərdə qüvvəyə minir.

Maddə 14

Hazırki Konvensiya beş il ərzində fəaliyyət göstərir, onun qüvvəyə mindiyi tarixdən başlayaraq maddə 11 birinci abzasına uyğun olaraq, həmçinin ölkələrin münasibətində, hansılarki onu təsdiqləyir və sonradan ona qoşulur. Əgər Konvensiya fəshini bildirməsə, onun fəaliyyəti razılaşma əsasında sonrakı beş ilə keçirilir. Niderland Xarici işlər nazirliyi fəsh haqda beş ilin bitmə sürəsinə qədər altı aydan az olmayaraq xəbər verilir. Xəbər yayılması ərazilərdən bir neçəsi ilə sərhədlənə bilər, hansılardaki Konvensiyanın təsiri yayılır. Məlumat yayılma o ölkələrə münasibətdə qüvvəsini saxlayır ki, onun haqda məlumat verirlər. Konvensiya digər anlaşılan ölkələrə münasibətdə qüvvədə qalır.

Maddə 15

Niderland xarici işlər nazirliyi maddə 10 anılan ölkələrə xəbər verir, həmçinin maddə 12 uyğun olaraq qoşulan ölkələr: a) maddə 6 ikinci abzasınada anılan ölkələr haqda; b) maddə 10 əsasən imzalanmalar və onaylanmalar haqda; c) maddə 11 birinci abzası əsasında hazırki Konvensiyanın qüvvəyə minməsi tarixi haqda; d) qoşulmalar və etirazlar haqda, maddə 12 əsaslanaraq, və qatılma qüvvəyə minmə tarixi haqda; e) maddə 13 əsaslanaraq fəaliyyətin genişlənməsi və qüvvəyəminmə tarixi haqda; i) maddə 14 üçüncü abzasına əsaslanaraq məlumat yayma.

Aşağıda imzalananların təsdiqi, gərəkən surətə yetkilənərək, hazırki Konvensiyanı imzaladılar.

Qaaqa şəhəri 5 oktyabr 1961 tarixində həyata keçirilərək ingilis və fransız dillərində (mətnlər arasında uyğunsuzluq olarsa üstünlük fransız dilinə verilir), yeganə nüsxədə, hansı ki Niderland hökumətinin arxivində saxlanılmasına verilir və təsdiq olunmuş versiyası diplomatik kanallar vasitəsilə digər ölkələrə göndərilir, Qaaqa konvensiyasının beynəlxalq hüquq bölümünün doqquzuncu sessiyasına əsasən, həmçinin İrlandiya, İslandiya, Lixtenşteyn və Türkiyənin.

İzahat:

- 21.08.1964 və 24.02.1965 Qaaqa konvensiyasının maddə 13 əsasən Böyük Britaniya hökuməti Konvensiyanın digər ölkələrdə yayılmasını bəyan etdi:

1. Cersi
2. Belyuik Qernsi
3.Men adası
4.Bermud adaları
5. Britaniya Antarktida Ərazisi( Argentina ilə çəkişmədə)
6. Kaymanova adaları
7. Folklendiya adaları ( Argentina ilə çəkişmədə)
8. Hibraltar
9. Honkonq( hazırda qanuni Çinə keçmişdir)
10. Montserrat
11. Müqəddəs Elena
12. Terk və Kaykos adaları
13. Virqin adaları

(Bundan başqa,  ərazilərin siyahısının bildirişdə göstərilməsi, hazırda alınana bağımsızlıq).

- 1 mart 1967-ci ildə Niderland krallığı bildiriş etdi 30 aprel 1966-cı ildən Konvensiyanın Niderland Antil adalarına yayılması haqda.